2021 / מחזור ס"ג
2020 / מחזור ס"ב
2019 / מחזור ס"א
2018 / מחזור ס
2017 / מחזור נ"ט
2016 / מחזור נ"ח
2015 / מחזור נ"ז
2014 / מחזור נ"ו
2013 / מחזור נ"ה
2012 / מחזור נ"ד
2011 / מחזור נ"ג
מחזור נ"ב
מחזור נ"א
מחזור נ'
מחזור מ"ט
מחזור מ"ח
מחזור מ"ז
מחזור מ"ו
מחזור מ"ה
מחזור מ"ד
מחזור מ"ג
מחזור מ"ב
מחזור מ"א
מחזור מ'
מחזור ל"ט
מחזור ל"ח
מחזור ל"ז
מחזור ל"ו
מחזור ל"ה
מחזור ל"ד
מחזור ל"ג
מחזור ל"ב
מחזור ל"א
מחזור ל'
מחזור כ"ט
מחזור כ"ח
מחזור כ"ז
מחזור כ"ו
מחזור כ"ה
מחזור כ"ד
מחזור כ"ג
מחזור כ"ב
מחזור כ"א
מחזור כ
מחזור י"ט
מחזור י"ח
מחזור י"ז
מחזור ט"ז
מחזור ט"ו
מחזור י"ד
מחזור י"ג
מחזור י"ב
מחזור י"א
מחזור י
מחזור ט
מחזור ח
מחזור ז
מחזור ו
מחזור ה
מחזור ד
מחזור ג
מחזור ב
מחזור א